Skola Sedlare slika za sajt

Јавне набавке

На основу члана 32.и члана 55. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр.02-1037 од 14.12.2015.године.

Наручилац  Основна школа “Бранко Радичевић“  35211 Седларе, интеренет адреса www.skolasedlare.org 

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

За јавну набавку 47 605 kw електричне енергије  (09310000 - Електрична енергија)

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове предвиђене чланом 75.Закона о јавним набавкама, као и додатне услве из члана 76. Закона о јавним набавкама у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и групама понуђача која подноси заједничку понуду.

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена.

Конкурсна  документацију се може преузети електронским путем са Портала јавних набавки, као и на интернет страници наручиоца www.skolasedlare.org 

Понуде се могу поднети непосредно, у пословним просторијама наручиоца на адреси ОШ“Бранко Радичевић“  35 211 Седларе или путем поште .

            Понуде се подносе у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања пнуде може констатовати да се први пут отвара.

            Рок за подношење понуда је 24.12.2015.године, до 12.00 часова.

            Јавно отварање понуда ће се обавити 24.12.2015.године у 13.00 часова у просторијама ОШ“Бранко Радичевић“ 35 211 Седларе.

            Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је поднети Комисији за јавну набавку писано овлашћење за учеишће у поступку јавног отварања понуда, заведено код подносиоца понуде.

            Одлука о додели уговора биће донета у року од 25 дана од дана отварања понуда.

            Све додатне информације могу се добити од Драгана Милисављевића, 060/321-7626.

 

ЛИНК ЗА КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ