Skola Sedlare slika za sajt

Дечја недеља у нашој школи

НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ

ДА СЕ ИГРАМ

Под овим ведрим слоганом, низом разноразних активности,  обележена је Дечја недеља у ОШ"Бранко Радичевић" у Седлару.

У понедељак 03.10.2016. представили су нам се најталентованији ученици наше школе.

talenat1 talenat2

talenat4 talenat5

talenat6 talenat7

Другог дана дечје недеље ученици су одмерили снаге на веселом полигону знања. Браво за ученике  и браво за наставнике који су осмислили и организовали веселе игре!

 kviz2 kviz1

kviz3 kviz4

kviz5 kviz6

Ученици виших разреда имали су јединствену прилику да одгледају представу Башта сљезове боје, у извођењу Књажевско-српског театра из Крагујевца. Одлазак у Крагујевац искористили су и за обилазак Шумарица.

kg3 kg4

kg2

Шестог октобра, у Свилајнцу,  традиционално су одржане уличне трке. Ученице Сања Голубовић и Анастасја Јанковић освојиле су медаље. Честитамо!

 kros2 kros 3

Да је поезија поново у моди доказао је песник Бранко Стевановић током дружења са ученицима нижих разреда наше школе.

pesnik2 pesnik4

pesnik5 pesnik6

Вељко Јовановић

У селу подно Јухора, Својнову, одржано је такмичење "Звуци Подјухорја". Ово је дванаесто надметање малдих хармоникаша које се одржава у оквиру манифестације "Дани културе Својново 2016". Вељко Јовановић, ученик 4. разреда наше школе, освојио је прву награду на овом такмичењу.
 veljko1 veljko2
veljko3

Дечја недеља

НЕЋУ ДА БРИГАМ, ХОЋУ

ДА СЕ ИГРАМ

Програм активности:

О3. 10. 2016. год.

ХВАЛА НА ПАЖЊИ

- представљање ученика кроз музику, плес и глуму

04. 10. 2016. год.                                                         

МНОЖИМ  И ДЕЛИМ, СПОРТУ СЕ ВЕСЕЛИМ

- на веселом полигону знања

05. 10. 2016. год.

НА ДАСКАМА КОЈЕ ЖИВОТ ЗНАЧЕ

- одлазак на представу Башта сљезове боје, у извођењу Књажевско-српског театра из Крагујевца

06. 10. 2016. год.

УЛИЧНЕ ТРКЕ ПОВОДОМ ДАНА ОСЛОБОЂЕЊА

ГРАДА СВИЛАЈНЦА

07. 10. 2016. год.  

ПОЕЗИЈА ЈЕ ОПЕТ У МОДИ

-   дружење сa песником Бранком Стевановићем   

    decja nedelja 2017

ЈАВНИ ПОЗИВ

Основна школа                               

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

Дел.бр:02-576

Датум: 17.05.2016.год.

С Е Д Л А Р Е 

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15)

Основна школа „Бранко Радичевић“

35 211 Седларе,

о б ј а в љ у је

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

за  намирнице за ученичку кухињу

 (ЈНМВ број 01/2016)

 1. Предмет јавне набавке су добара: Намирнице за ученичку кухињу.  
 1. Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/2015). Испуњеност наведених услова подносилац понуде доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки подносилац понуде треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.
 1. Предмет јавне набавке обликован  је у 2 партије:

 

 • ПРВА ПАРТИЈА (роба широке потрошње)
 • ДРУГА ПАРТИЈА (Прерађевине од брашна)
 1. Критеријум за избор најповољније понудеје најнижа понуђена цена.
 2. Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију са портала јавних набавки или  на захтев емајлом од школе
 3. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке Републике Србије до 13,00 часова последњег дана рока без обзира на начин достављања. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока сматра се први следећи радни дан до 13,00 часова. Неблаговремене понуде комисија неће отварати ни разматрати.
 4. Понуде се подносе у запечаћеној коверти  на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић“,  35 211  Седларе, са назнаком:" „ НЕ ОТВАРАТИ “ -ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 01/2016 – НАМИРНИЦЕ ЗА УЧЕНИЧКУ КУХИЊУ". На полеђини коверте обавезно уписати тачан назив, адресу понуђача и контакт телефон.
 5. Понуда мора бити јасна, недвосмислена и са свим прилозима и обрасцима из конкурсне документације. Важност понуде је најмање 30 дана од отварања понуда.
 6. Понуда са варијантама није дозвољена.
 7. Јавно отварање понуда обавиће се након стицања услова-сазивања комисије, о чему ће понуђачи бити обавештени на време. Отварање ће се обавити у Основној школи „Бранко Радичевић“, 35211Седларе. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда.
 1. Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од 3 дана од дана њеног доношења.
 2. Телефон  035/8818-113  – секретар школе.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Општинско такмичење "Шта знаш о саобраћају"

Ауто-мото савез Србије ове године по 47. пут организује традиционално такмичење ученика основних школа у познавању саобраћаја "Шта знаш о саобраћају". Оно се одржава као званично такмичење Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а уз подршку Друштва наставника техничког образовања Србије и Министарства просвете науке и технолошког развоја, Министарства унутрашњих послова, школа и спонзора.

У ОШ"Бранко Радичевић" у Седлару  16.04.2016.  одржано  је општинско такмичење "Шта знаш о саобраћају".  Наши ученици  остварили  су одличне резултате и чине половину  екипе која ће 07.05.2016.. представљати Општину Свилајнац  на окружном такмичењу у Поточцу. 

На окружно такмичење пласирали су се  следећи ученици ОШ"Бранко Радичевић":

1. Теодора Петровић, ученица 5. разреда;

2. Саша Савић, ученик 5. разреда;

3. Ненад Миладиновић, ученик 7. разреда и

4. Милица Арсенијевић, ученица 8. разреда.

Opstinsko saobracaj 2016