Skola Sedlare slika za sajt

Правилници школе

Правилници школе

 

Правила понашања ученика, запошљених и родитеља ученика

Правилник о избору ученика генерације

Правилник ОСМИ о наставном плану и програму за ОСМИ

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запошљених

Правилник о мерама, начину и поступку заштите безбедности ученика основне школе

Правилник о набавкама

Правилник о организацији и систематизацији послова

Правилник о награђивању и похваљивању наставника

Правилник о сталном стручном усавршавању и напредовању у звању наставника, васпитача ...

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник о утврђивању радника за чијим је радом престала потреба

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика

Правилник ПРВИ и ДРУГИ наставни план и програм

Правилник ЧЕТВРТИ о наставном плану и програму

Правилник ПЕТИ и ДРУГИ ЦИКЛУС о наставном плану за други циклус