Skola Sedlare slika za sajt

ЈАВНИ ПОЗИВ

Основна школа                               

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

Дел.бр:02-576

Датум: 17.05.2016.год.

С Е Д Л А Р Е 

На основу члана 60. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15)

Основна школа „Бранко Радичевић“

35 211 Седларе,

о б ј а в љ у је

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности

за  намирнице за ученичку кухињу

 (ЈНМВ број 01/2016)

 1. Предмет јавне набавке су добара: Намирнице за ученичку кухињу.  
 1. Право учешћа имају сви понуђачи који испуњавају услове из члана 75.и 76. Закона о јавним набавкама("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/2015). Испуњеност наведених услова подносилац понуде доказује на начин предвиђен чланом 77. Закона. Услови које сваки подносилац понуде треба да испуни као и начин на који се доказује испуњеност услова су ближе одређени конкурсном документацијом.
 1. Предмет јавне набавке обликован  је у 2 партије:

 

 • ПРВА ПАРТИЈА (роба широке потрошње)
 • ДРУГА ПАРТИЈА (Прерађевине од брашна)
 1. Критеријум за избор најповољније понудеје најнижа понуђена цена.
 2. Заинтересовани понуђачи могу преузети конкурсну документацију са портала јавних набавки или  на захтев емајлом од школе
 3. Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања јавног позива на Порталу Управе за јавне набавке Републике Србије до 13,00 часова последњег дана рока без обзира на начин достављања. Уколико рок истиче на дан који је нерадан, као последњи дан наведеног рока сматра се први следећи радни дан до 13,00 часова. Неблаговремене понуде комисија неће отварати ни разматрати.
 4. Понуде се подносе у запечаћеној коверти  на адресу: Основна школа „Бранко Радичевић“,  35 211  Седларе, са назнаком:" „ НЕ ОТВАРАТИ “ -ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ БРОЈ 01/2016 – НАМИРНИЦЕ ЗА УЧЕНИЧКУ КУХИЊУ". На полеђини коверте обавезно уписати тачан назив, адресу понуђача и контакт телефон.
 5. Понуда мора бити јасна, недвосмислена и са свим прилозима и обрасцима из конкурсне документације. Важност понуде је најмање 30 дана од отварања понуда.
 6. Понуда са варијантама није дозвољена.
 7. Јавно отварање понуда обавиће се након стицања услова-сазивања комисије, о чему ће понуђачи бити обавештени на време. Отварање ће се обавити у Основној школи „Бранко Радичевић“, 35211Седларе. Отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача који су дужни да своја писмена овлашћења предају председнику комисије пре отварања понуда.
 1. Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од 3 дана од дана њеног доношења.
 2. Телефон  035/8818-113  – секретар школе.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА