Skola Sedlare slika za sajt

ПРАВИЛНИК О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ ПОСЕБНОГ ПРИЗНАЊА –УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ-

На основу члана 57. став. 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања (Службени гласник РС бр. 72/200952/2011, 55/2013, 35/2015-аут. тумачење, 68/2015 и 62/2016-ОУС) и члана 31. став 1. тачка 1) Статута ОШ“Бранко Радичевић“ Седларе (Дел.бр. 02-1485 од 27.12.2016.године), Школски одбор ОШ ,,Бранко Радичевић“ Седларе,  на седници од __________..године, донео  је:

П Р А В И Л Н И К

 О КРИТЕРИЈУМИМА И ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ ПОСЕБНОГ ПРИЗНАЊА

–УЧЕНИК ГЕНЕРАЦИЈЕ-

 

 

Члан 1

Овоим правилником се утврђују критеријуми, начин и поступак додељивања посебне награде –ученик генерације.

Члан 2

Награда се додељује ученику који је у току савлађивања целокупног наставног плана и програма постигао изузетне резултате, показао изузетно владање и носилац је Вукове дипломе.

Члан 3.

Награда се може доделити само једном ученику на крају осмогодишњег школовања.

У  изузетним случајевима  Наставничко веће може донети одлуку да посебну награду-ученик генерације добију и више  ученика.

Члан 4

Резултати ученика који се предлажу за награду ученик генерације бодују се по следећим критеријумима :

 1. Учешће на појединачним такмичењима из наставних предмета од I / VIII разреда :

    I  место на републичком такмичењу                                - 20 бодова

    II место на републичком  такмичењу                                 - 18 бодова

          III место на републичком такмичењу                                  -16 бодова

          Учешће на републичком такмичењу                                   - 12 бодова

          I  место на међуокружном такмичењу                              - 18 бодова

          II место на међуокружном такмичењу                                 - 16 бодова

          III место на међуокружном такмичењу                               - 14 бодова

         Учешће на међуокружном такмичењу                                  - 10 бодова

          I место на окружном такмичењу                                      - 15 бодова

          II место на окружном такмичењу                                       - 13 бодова

          III место на окружном такмичењу                                      - 11 бодова

          Учешће на окружном такмичењу                                          - 8 бодова

          I место на општинском такмичењу                                   - 10 бодова

          II место на општинском такмичењу                                      - 8 бодова

          III место на општинском такмичењу                                     - 6 бодова

          Учешће на општинском такмичењу                                       - 3 бода

          I место на школском такмичењу                                        -  5 бодова

          II место на школском такмичењу                                           - 4 бода

          III место на школском такмичењу                                          - 3 бода

 1. Учешће на конкурсима из области ликовног, литералног и музичког стваралаштва, као и на спортским појединачним такмичењима од првог до осмог разреда:
 •  I место на републичком нивоу                                       - 20 бодова
 • II место на републичком нивоу                                      - 18 бодова
 • III место на републичком нивоу                                     - 16 бодова
 • Учешће на републичком нивоу                                       - 12 бодова
 • I место на окружном нивоу                                             - 15 бодова
 • II место на окружном нивоу                                            - 13 бодова
 • III место на окружном нивоу                                          - 11 бодова
 • Учешће на окружном нивоу                                              - 8 бодова
 • I место на општинском нивоу                                          - 10 бодова
 • II место на општинском нивоу                                          - 8 бодова
 • III место на општинском нивоу                                         - 6 бодова
 • Учешће на општинском нивоу                                           - 3 бода
 • I место на школском нивоу                                                 - 5 бодова
 • II место на школском нивоу                                               - 4 бода
 • III место на школском нивоу                                              - 3 бода
 1. Учешће на екипним  такмичењима од првог до осмог разреда:
 • I место на републичком такмичењу                                   - 7,8 бодова
 • II место на републичком такмичењу                                 - 7,0 бодова
 • III  место на републичком такмичењу                               - 6,2 бодова
 • Учешће на републичком такмичењу                                  - 4,7 бодова
 • I место на међуокружном  нивоу                                       - 6,0 бодова
 • II место на међуокружном нивоу                                      - 5,4 бодова
 • III  место међуокружном нивоу                                         - 4,8 бодова
 • Учешће на међуокружном нивоу                                       - 3,6 бода
 • I место на окружном нивоу                                                 - 4,5 бодова
 • II место на окружном нивоу                                               - 3,9 бода
 • III  место на окружном нивоу                                             - 3,3 бода
 • Учешће на окружном нивоу                                                 -2,4 бода
 •  I место на општинском нивоу                                            - 3,0 бода
 • II место на општинском нивоу                                           - 2,4 бода
 • III  место на општинском нивоу                                         - 1,8 бода
 • Учешће на општинском нивоу                                              - 0,9 бода
 • I место на школском нивоу                                                    - 1,5 бода
 • II место на школском нивоу                                                  - 1,2 бода
 • III  место на школском нивоу                                                - 0,9 бода

 

Члан 5

 

      Ученик који има највећи број бодова из члана 4.  први је на листи и предлаже се Наставничком већу за избор ученика генерације. Ако се догоди да се два ученика нађу као први на ранг листи са истим бројем бодова, предност има ученик који је био бољи на републичком такмичењу, ако немају републичка такмичења онда на окружном, па општинском и тд.

У оваквим случајевима Наставничко веће ће најчешће донети одлуку да ученици са истим бројем бодова добију посебну награду – ученик генерације.

Пре доношења одлуке о додели посебне награде – ученик генерације  Наставничко веће узеће у обзир и резултате остварене на завршном испиту.

    Предлоге за доделу награде ученик генерације могу да поднесу :

 • Одељенске старешине осмог разреда
 • Одељенска већа осмог разреда

Члан 6.

 

Предлог за награђивање доставља се комисији за оцену и предлагање.

Члан 7.

 Комисију чине одељенске старешине ученика осмог разреда, педагог, директор и секретар школе.

Надлежност комисије:

 • Врши бодовање предложених ученика,
 • Утврђује ранг листу ученика,
 • Утврђује предлог одлуке о додељивању награде

 

 

 

 

Члан 8.

 Коначну одлуку о додељивању награде доноси Наставничко веће.

Члан 9.

 

Правилник  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли школе.

                                                                                    Председник Школског одбора

                                                                                                ____________________

                                                                                                Драган Бранковић

Правилник објављен на огласној табли школе дана ________________.године.

                                                                                                Директор школе

                                                                                    ________________________

                                                                                                Снежана Ресавац