Skola Sedlare slika za sajt

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

На основу члана 57. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 42. став 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аут тумачењe, 68/2015 62/2016-ОУС), Школски одбор ОШ»Бранко Радичевић» Седларе, на седници од ___________. године, донео је

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим правилником уређују се мере, начин и поступак заштите и безбедности ученика Основне школе „Бранко Радичевић“ у Седлару (у даљeм тексту: Школа), и то:

1. у врeме одржавања образовно-васпитног процеса у згради Школе и дборишту школе;

2. у време одржавања рекреативне наставе, екскурзија, излета и сличних активности које организује Школа.

Члан 2.

Старање о безбедности и заштити ученика је обавеза свих запослених радника Школе.

Члан 3.

У циљу заштите и безбедности ученика, Школа предузима следеће мере:

1. свакодневна сарадња са државним органима и органима јединице локалне самоуправе;

2. дежурство наставника и помоћно-техничког особља;

3. осигурање ученика;

4. обезбеђивање свих елемената заштите од пожара, удара грома и других елементарних непогода које могу угрозити безбедност ученика Школе;

5. друге мере у циљу заштите и безбедности ученика, утврђене Законом и општим актом Школе.

Члан 4.

У поступку извршавања мера заштите и безбедности ученика Школа сарађује са:

1. Одељењем за друштвене делатности општине Свилајнац;

2. Министарством просвете;

3. Министарством саобраћаја и телекомуникација;

4. Министарством унутрашњих послова – ПС Свилајнац;

5. Центром за социјални рад општине Свилајнац.

II. САРАДЊА СА ДРЖАВНИМ ОРГАНИМА И ОРГАНИМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

1. Сарадња са  СО Свилајнац

Члан 5.

Школа води уредну евиденцију о редовном похађању наставе свих уписаних ученика, као и евиденцију о деци доспелој за упис у први разред, по списковима које добија од надлежног органа.

Уколико ученик дуже од 15 дана не похађа наставу, а Школа не може да успостави контакт с родитељима или старатељима ученика, са насталом ситуацијом упознаће се Центар за социјални рад и надлежни орган у општини , у циљу предузимања законских мера и спречавања ситуације у којој би се ученик налазио без заштите и надзора.

Школа ажурира спискове деце доспеле за упис у први разред и доставља их општини  чиме се остварује увид у број уписане деце сваке школске године.

2. Сарадња с Министарством просвете

Члан 6.

У сарадњи с Министарством просвете, Школа се стара да сви облици васпитно-образовног рада теку без застоја и проблема, да свеукупни односи учесника наставног процеса буду такви да ученици Школе буду заштићени од свих облика дискриминације и насиља.

3. Сарадња с Министарством саобраћаја и телекомуникација

Члан 7.

Уз помоћ надлежних служби Министарства саобраћаја и телекомуникација, Школа се стара да саобраћајна сигнализација у околини Школе буде постављена на начин на који ће се обезбедити максимална безбедност ученика приликом доласка и одласка из Школе.

4. Сарадња с Министарством унутрашњих послова

Члан 8.

Овај вид сарадње одвија се редовним обиласком Школе и околине патрола ПС Свилајнац, ради контролисања услова за несметан рад Школе и спречавања настанка потенцијалних проблема.

Школа, такође, остварује и сарадњу са надлежним инспекторима , којима се пријављује свака ситуација у Школи или у понашању ученика која може довести до делинквентног понашања, како би се спречила на време и тиме остварила безбедност других ученика Школе.

У време ваннаставних активности везаних за Школу (екскурзије, излети, рекреативна настава и сл.), Школа је у обавези да благовремено пријави свако путовање ученика, како би радници МУП-а обавили преглед ангажованих аутобуса и старали се о безбедности ученика за време трајања путовања.

Од надлежних органа Управе саобраћајне полиције Школа ће тражити да се обезбеди појачана контрола саобраћајница у околини Школе, а у сарадњи с њима Школа ће серијом предавања и приказивања филмова о понашању деце у саобраћају и познавању саобраћајних прописа подизати ниво образовања ученика у овом смислу.

5. Сарадња с Центром за социјални рад

Члан 9.

Педагог  Школе, у сарадњи са одељењским старешином, остварује увид у породичне прилике, кад уочи промене у понашању и учењу ученика и у случају констатације да постоји недовољна брига и надзор у породици, обраћа се Центру за социјални рад у Свилајнцу (Тим за малолетничку делинквенцију и разводе и Тим за децу без родитељског старања), у циљу предузимања мера ради пружања помоћи ученику.

III. ПРАВИЛА ПОНАШАЊА У ШКОЛИ

Члан 10.

У установи се негују односи међусобног разумевања и уважавања личности деце, ученика, запослених и родитеља.

Запослени имају обавезу да својим радом и укупним понашањем доприносе развијању позитивне атмосфере у установи.

Понашање у установи и односи деце, ученика, запослених и родитеља уређују се правилима понашања у установи.

Члан 11.

У установи су забрањене активности којима се угрожавају, омаловажавају, дискриминишу или издвајају лица, односно групе лица, по основу: расне, националне, етничке, језичке, верске или полне припадности, физичких и психичких својстава, сметњи у развоју и инвалидитета, здравственог стања, узраста, социјалног и културног порекла, имовног стања, односно политичког опредељења и подстицање или неспречавање таквих активности, као и по другим основима утврђеним законом којим се прописује забрана дискриминације.

Члан 12.

У установи је забрањено: физичко, психичко и социјално насиље; злостављање и занемаривање деце и ученика; физичко кажњавање и вређање личности, односно сексуална злоупотреба деце и ученика или запослених.

 

IV. ДЕЖУРСТВО У ШКОЛИ

Члан 13.

Дежурство у Школи изводе дежурни наставници, у складу с процесом наставе.

Дежурства наставника спроводе се сваког радног дана у периоду: 700- 1430 часова. Дежурства се обављају у холу школе, трпезарији и школском дворишту, дежурство реализују по четири наставника.

          Осим наставника дежурају и ученици и то један ученик је главни дежурни у холу школе а одређују се и још два помоћна дежурна ученика за дежурство у ходницима.

         

Ученици 7. и 8. разреда поред дежурања сва значајнија дешавања у школи као и име и презиме свих који посете школу тога дана евидентирају у Књигу дежурних ученика.

Члан 14.

Школа ради у једној  смени са  четири  дежурна наставника.

.

Члан 15.

Дежурни наставници  обављају дежурство у делу Школе предвиђеном распоредом дежурства,  све уочене промене уписују у књигу дежурства  и омогућују безбедан улазак и излазак ученика из Школе.

Члан 16.

У периоду лепог времена  дежурни наставници за време великог одмора заједно са ученицима излазе у двориште и старају се о одржавању реда приликом изласка и уласка ученика у школску зграду.

Члан 17.

Наставник који организује допунски час или неке друге активности, дужан је да брине о боравку ученика од почетка до краја ових активности.

Члан 18.

Директор школе одговоран је за израду распореда дежурства и контролу његовог извршавања.

Члан 19.

Помоћно-техничко особље дужно је да се стара о томе да за време трајања часа улазна врата Школе буду закључана или под сталним надзором, да дозволи улазак лицима чији је долазак у Школу најављен, а улазак осталима тек по одобрењу директора.

V ПОСТУПАК И МЕРЕ ЗАШТИТЕ И БЕЗБЕДНОСТИ УЧЕНИКА У ШКОЛСКОМ ОБЈЕКТУ

Члан 20.

Школа је у обавези да обезбеди услове за безбедност ученика, док бораве у објекту Школе и то:

1. заштиту од пожара, грома и сл. – одржавањем инсталација у исправном стању, постављањем одговарајуће сигнализације за случај евакуисања при наступању опасности и др.

2. безбедност за време извођења наставе,

3. обезбеђивање сталног дежурства наставника и ученика, за време док ученици бораве у школском објекту.

Члан 21.

У циљу заштите и безбедности ученика, за време боравка у објектима Школе, за време учествовања на школским екскурзијама или излетима, ученицима се најстроже забрањује ношење и доношење оружја, предмета којима се могу другима нанети повреде или нарушити здравље, као и доношење и употреба алкохола и других наркотичких средстава.

Члан 22.

Школа обезбеђује и предузима мере заштите и безбедности ученика и за време извођења школских екскурзија и излета, о чему се стара вођа пута (екскурзије или излета) кога решењем одређује директор Школе и наставник који је задужен за одређено одељење, односно ученике који учествују у извођењу школске екскурзије или излета које организује Школа.

Члан 23.

Ради остваривања оптималне безбедности ученика обавеза Школе је да при извођењу школске екскурзије или излета, ангажује најпоузданијег извођача, како би се у што већој мери обезбедила заштита и безбедност ученика Школе, који учествују на истим.

Члан 24.

У циљу заштите деце и запослених, у Школи се спроводе мере заштите од пожара предвиђене законом, а које подразумевају обезбеђеност Школе довољним бројем ватрогасних апарата, обуку запослених за руковање њима и понашање у случају опасности у сарадњи са Ватрогасним друштвом.

Члан 25.

Запослени у Школи упознати су са одредбама Правилника о заштити од пожара и  обавезни су да га примењују.

Члан 26.

Школа је у обавези да врши редовну контролу громобранске инсталације од стране овлашћених организација .

Евентуалне недостатке отклањаће у најкраћем могућем року.

Школа је у обавези да у непосредној близини школе и школског дворишта контролише уличну расвету и одмах јави Електродистрибуцији да отклони недостатке.

Члан 27.

Домар Школе је одговоран за то да сва водоводна инсталација функционише нормално, па је у том циљу обавезан да у најкраћем могућем року отклања мање кварове на водоводним инсталацијама. За санирање већих кварова ће се постарати, у сарадњи са директором и секретаром Школе, да се ангажује одговарајућа служба.

А) Мере и поступак заштите која се тиче здравствене безбедности ученика

Члан 28.

У циљу спровођења здравствене безбедности ученика у Школи Школа је дужна да:

– обезбеди свакодневно одржавање хигијене свих школских просторија (учионица, ходника, тоалета, сале за физичко васпитање), као и школског дворишта,

– постави корпе за отпатке по школској згради и у дворишту зграде,

– забрани свим запосленим пушење у просторијама школе и у школском дворишту.

Члан 29.

Техничко особље је дужно да послове који се односе на одржавање чистоће школске зграде и дворишта обавља свакодневно.

Наставно особље је дужно да васпитно утиче на ђаке како би својим понашањем омогућили спровођење ових мера заштите.

Ученици су дужни да брину о чистоћи учионица (да бацају отпатке само у канте за смеће, брину о цвећу у учионици, да не пишу по зидовима Школе и школских просторија). Ученицима је изричито забрањено пушење у школском простору и дворишту.

Б) Мере и поступак заштите која се тиче физичке безбедности ученика

Члан 30.

У циљу спровођења физичке безбедности ученика обавеза Школе је да обезбеди сталну сарадњу са МУП-ом како би се деца заштитила од агресивних група и појединаца.

Дужност школе је и да обезбеди сарадњу с комуналном службом како би се обезбедили:

– заштита деце од паса луталица,

– довољан број контејнера у околини школе.

Члан 31.

Техничко особље је дужно да за време одмора дежура у ходницима и да као и сви запослени, благовремено пријави свако понашање које је у супротности са овим Правилником.

Наставно особље је дужно да васпитно утиче на ђаке, да својим понашањем не угрожава своју и туђу физичку сигурност, да своја дежурства у школској згради и на дворишту редовно обављају по утврђеном распореду, и да благовремено предузму неопходне мере за свако понашање које је у супротности са овим Правилником.

Ученици су дужни:

– да се понашају у складу с правилима пристојног понашања и међусобног уважавања,

– да се пажљиво крећу по ходницима (да не трче, да не учествују у тучама нити да их својим понашањем изазивају).

 

В) Мере и поступак заштите која се тиче ментално-хигијенске безбедности ученика
Члан 32.
У циљу спровођења ментално-хигијенске безбедности ученика у Школи педагог Школе:
– сарађују са децом, родитељима, наставницима, Центром за социјални рад, здравственим установама и другим институцијама у решавању случајева када је дете физички, емоционално или социјално угрожено,
– информишу ученике, родитеље, наставнике о ризицима и мерама у циљу заштите од болести зависности кроз организована предавања, радионице, трибине и друге облике сарадње,
– код ученика развијају осећања за међусобно уважавање, поштовање.
Родитељи су дужни да благовремено обавесте разредног старешину уколико код детета, или у породици, постоје поремећаји у понашању.
Наставници су дужни да прате понашање ученика и ако уоче да ученици имају проблеме које не могу сами да реше, обрате се разредном старешини или педагогу школе.
VI ОСИГУРАЊЕ УЧЕНИКА
Члан 33.
Школа је у обавези да на почетку сваке школске године упозна родитеље са могућношћу осигурања ученика од последица несрећног случаја (незгоде) које се могу евентуално десити и са условима под којима се врши осигурање.
Школа је такође у обавези да, уколико постоји заинтересованост родитеља, буде посредник између њих и осигуравајуће организације, како би родитељ, уплатом премије осигурања, омогућио свом детету заштиту од свих ризика у свакодневном животу (у Школи, код куће, на путу, екскурзији, летовању и сл).

Члан 34.
Школа ће на Савету родитеља упознати родитеље с понудама о осигурању које су стигле у Школу и посредоваће између њих и осигуравајуће компаније за коју се они определе.
VII. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ СРЕДСТАВА
Члан 35.
Према члану 159. став 2. тач. 7. Закона о основама система образовања и васпитања, средства за спровођење заштите и безбедности ученика прописаних овим правилником, обезбеђују се у буџету јединице локалне самоуправе.
VIII. ЗАВРШНА ОДРЕДБА
Члан 36.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Школе.

Председник Школског одбора
________________________
Драган Бранковић

Правилник је објављен на огласној табли Школе __________ године.

Директор школе
_____________________
Снежана Ресавац

На основу члана 28. Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика, даје се упутство
ПРВА ПОМОЋ
У случају повреде ученика или запослених дежурни у школи ће затражити прву помоћ односно медицинско збрињавање у амбуланти Дома здравља .
До збрињавања у амбиланти, за пружање прве помоћи у школи обезбеђен је ормарић прве помоћи који је окачен на зиду у холу школе.
За пружање прве помоћи обучени су радници школе и то:
• Давид Синђелић – наставник физичког васпитања,
• Марина Тодосијевић – сервирка и
• Сунчица Урошевић – наставница разредне наставе.

Сервирка Марина Тодосијевић је дужна да одржава ормарић у уредном стању и са потребним количинама санитетског материјала и средстава за пружање прве помоћи и да обавештава административног радника школе о утрошеном материјалу ради набавке потрошеног.
У ормарићу се мора увек налазити следећи санитетски материјал:
1. Zavoj za PP sterilni tip 1- 1 kom. 1. Esmarhova poveska – 1 kom.
2. Zavoj za PP sterilni tip 2 – 1 kom. 2. Zavoj za PP sterilni tip 1 – 2 kom.
3. Koliko zavoj 6 цм х 5 цм – 2 kom. 3. Zavoj za PP sterilni tip 2 – 1 kom.
4. Vata 50 gr. – 1 kom. 4. Vata 50 gr. - 1 kom.
5. Setafix 2 cm х 1 m- 1 kom. 5. Setafix 2 cm x 1 cm - 1 kom.
6. Saniplast 4 cm x 10 cm – 2 kom. 6. Pinceta manja - 1 kom.
7. Zavoj za PP sterilan tip 0 – 1 kom. 7. Makaze sa zvr. vrhom - 1 kom.
8. Saniplast 4 cm x 10 cm – 2 kom.
9.Koliko zavoj U.R. 6x5 - 2 kom.
Забрањено је стављати у ормарић предмете који се не сматрају санитетским материјалом.
Ормарић за прву помоћ мора бити закључан. Постоје ДВА КЉУЧА , један је у наставничкој канцеларији окачен на огласној табили , а ДРУГИ је у КУХИЊИ.
Директор школе
______________________ Снежана Ресавац