Skola Sedlare slika za sajt

Прослављен Савиндан

  Свечаном академијом и музичким програмом традиционално је обележен Дан Светог Саве, утемељивача образовања и првог српског архиепископа. Присутни су имали прилику да уживају у програму који су припремили ученици и наставници наше школе. У оквиру свечаног дела програма, дипломама и пригодним поклонима награђени су ученици чији су се радови истакли оригиналношћу и креативношћу на литерарном и ликовном конкурсу одржаном на тему "Свети Сава, лучоноша српске духовности и православља".

spasovdan2015 1

Пријатељство и сарадња

  У четвртак 4.12.2014. наша школа имала је част да угости наставнике и ђаке из ОШ"Блаже Конески" која се налази у Прилепу. Том приликом, на обострано задовољство потписан је Протокол о пријатељству и сарадњи између ОШ"Бранко Радичевић" и ОШ"Блаже Конески".

  Директорка ОШ"Бранко Радичевић" Снежана Ресавац и директорка ОШ"Блаже Конески" Марија Дулевска, потписнице Протокола, изразиле су жељу за успостављање дугорочне културно-образовне сарадње, истичући да је заједнички циљ перманентно унапређивање образовања и размена искустава и достигнућа.

pogaca2

Јавне набавке

Основна школа                               

БРАНКО РАДИЧЕВИЋ

Дел.бр: 02-562

Датум:15.08.2014.год.

С Е Д Л А Р Е 

 

На основу члана 32.и члана 55. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр.02-560 од 15.08.2014.године.

Наручилац Основна школа “Бранко Радичевић“ 35211 Седларе, интернет адреса www.skolasedlare.org

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

за јавну набавку и превоз 12 тона   лож уља (шифра 09135100)

Право учешћа у поступку имају сва правна и физичка лица која испуњавају обавезне услове предвиђене чланом 75.Закона о јавним набавкама, као и додатне услве из члана 76. Закона о јавним набавкама у погледу финансијског, пословног, техничког и кадровског капацитета, који су ближе одређени конкурсном документацијом.

Понуђачи су обавезни да уз понуду доставе доказе о испуњености услова за учешће у складу са чланом 77. Закона о јавним набавкама и условима из конкурсне документације.

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачем/подизвођачима, као и групама понуђача која подноси заједничку понуду.

Критеријум за доделу уговора је еконосмки најповољнија понуда.

Конкурсна документацију се може преузети електронским путем са Портала јавних набавки, као и на интернет страници наручиоца www.skolasedlare.org

Понуде се могу поднети непосредно, у пословним просторијама наручиоца на адреси ОШ“Бранко Радичевић“ 35 211 Седларе или путем поште .

            Понуде се подносе у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања пнуде може констатовати да се први пут отвара.

            Рок за подношење понуда је 29.08.2014.године, до 12.00 часова.

            Јавно отварање понуда ће се обавити 29.08.2014.године у 12.30 часова у просторијама ОШ“Бранко Радичевић“ 35 211 Седларе.

            Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је поднети Комисији за јавну набавку писано овлашћење за учеишће у поступку јавног отварања понуда, заведено код подносиоца понуде.

            Одлука о додели уговора биће донета у року до 25 дана од дана отварања понуда.

            Све додатне информације могу се добити од Драгана Милисављевића, 060/321-7626.

 

Мат.бр.17479601

Тел:  035/ 8818-113

ПИБ: 102767013

факс: 035-8818-035

Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Линкови за преузимање документације:

1. позив за подношење понуда

2. конкурсна документација

Расподела ученика по школама

На сајту за упис у средње школе 05.07.2014 у 22:05 објављена је расподела ученика за први круг уписа.

Ученици могу да се улогују куцањем своје шифре и да посете своју страницу на којој су објављени резултати расподеле у 1. уписном кругу.

Распоред свих наших ученика по школама, у 1. уписном кругу, одштампан је и објављен у матичној школи.