Skola Sedlare slika za sajt

Јавна набавка

На основу члана 32.и члана 55. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр.124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке бр.02-652 од 04.09.2015.године.

Наручилац  Основна школа “Бранко Радичевић“  35211 Седларе, интеренет адреса www.skolasedlare.org 

објављује

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У

ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ

за јавну набавку и превоз  15хиљада литара гасног уља екстра лако Евро Ел  (шифра 09135100)